Gabinet Ortodontyczny Anna Lubecka

Polityka prywatności

Informacja o prawach osób, sposobie korzystania z danych osobowych, metodach identyfikacji, kontaktu z jednostką

 1. Administratorem Danych Osobowych jest : Stermed Anna Lubecka- Sternicka, ul. Lipowa 15, 84-110 Żarnowiec
   
 2. Przysługują Panu/Pani prawa :

 • Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości
 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Sprostowania ( poprawienia ) swoich danych
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ;
 • Udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z pózn. zm.).
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Jeżeli Pan/ Pani uważa , że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu.

 1. W celu wykonania Pana/ Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail gabinet@lubecka-ortodoncja.pl lub telefon : 58 6735385

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz z art.25 i 24 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z pózn. zm.).
  95 Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna .